Yuk, Kita simak video Ngangsu Kawruh Akeh Tata Carane di bawah ini!

Gambar: Sinau dhalang
Sumber: http://www.phinemo.com

Sinau iku ora nyawang ana ngendi papan panggonane. Ing ngendi wae bisa dadi sumur sumbering ngelmu lan ngangsu kawruh. Kaya sing dialami dhalang Wayang Kampung Sebelah, Ki Jlitheng Suparman.

Piyambake wiwit kelas IV SD pindhah melu simbahe kang uga dhalang kondhang ing Ngadirojo, Wonogiri, Ki Guno Sudarjo. Ki Jlitheng sinau ndhalang saka paman lan simbahe. Tata cara sinaune Ki Jlitheng dijak simbah lan paklike nalika pentas wayang kulit.

Nalika sinau ndhalang, dheweke ora mesthi oleh pituduh langsung saka simbahe. Jlitheng sinau dhewe saka pengalaman, gladhen dhewe lan pisan-pindho oleh piwulang saka simbahe. Dheweke pancen wis duwe karep marang seni ndhalang lan wayang.

Amarga jaman biyen sekolah formal durung rame, lan akeh wong sing padha nimba ngelmu langsung ana ing para nimpuna mulane carane sinau luwih fokus lan ndadekake gamblang anggone nampa pasinaon salah sijine sinau ndhalang.

Tindak tanduke dhalang, piye carane gladhen, lan sapiturute dadi bahan ilmu karo calon dhalang kuwi. “Tata cara sinau sing apik yaiku kuwat ing teori lan praktek, luwih apik maneh jatah praktek-e luwih gedhe tinimbang teori-ne.

Kanggo tuladha gampange babagan pacelathon basa jawa. Sabubare teori, para bocah diwenehi wektu kanggo mraktekake pacelathon ing ngarep kelas. Para murid oleh nganggo basa jawa ngoko, ananging uga diselingi basa krama alus. “Kowe arep tindak nang endi, kuwi tuladha gampange”. Ki Jlitheng duwe keyakinan, sithik mbaka sethithik krama alus kang diselipake ing pacelathon bakal dadi padatan ing urip padinane.

Ana ilmu sing bubar diwulangake banjur dipraktekake ora bakal cepet lali. Bocah bakal gampang anggone ngeling-eling ilmu iku. Bisa uga pirang-pirang bab pamulangan bisa dipraktekake ing kelas, nanging uga kudu mangerteni kahanane bocah. Swasana lan atine bocah kudu tetep seneng supaya bisa nampa apa sing diterangake dening dwijane.

“Wis dadi sipate bocah isih seneng dolanan, mula kepriye carane sinau kuwi kaya dene wong dolanan, utawa dolanan sing bisa nuwuhake kapinteran lan daya angulir budine bocah”. Unggah-ungguh basa jawa kudu ditrepake marang bocah nalika isih cilik supayane bisa ngajeni nalika guneman marang pawongan sing luwih tuwa.

Baca Juga : Legendha Danau Situ Bagendit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU